Φ. Μπακοπούλου | Σεξουαλικές σχέσεις, μετάδοση νοσημάτων και πιθανότητα μελλοντικής κακοήθειας: Οδηγίες για την πλέον δόκιμη ενημέρωση των εφήβων 24/02/2018

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικο επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
09:00-10:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ι
Πρόεδροι: . Α. Γιαννόπουλος, Α. Ευαγγελίου, Φ. Παπαχρήστου, Ι. Τσανάκας
09:00-09:22 Ο HPV-εμβολιασμός στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών: Σημεία προς συζήτηση
.Ε. Ροηλίδης
09:22-09:44 Ιδιαιτερότητες στην συζήτηση και ενημέρωση γονέων, παιδιών και εφήβων για τον HPV- εμβολιασμό
.Α. Γαλλή-Τσινοπούλου
09:44-10:06 Σεξουαλικές σχέσεις, μετάδοση νοσημάτων και πιθανότητα μελλοντικής κακοήθειας: Οδηγίες για την πλέον δόκιμη ενημέρωση των εφήβων
.Φ. Μπακοπούλου
10:06-10:30 Η διστακτικότητα των γονέων απέναντι στο HPV-εμβόλιο - Τρόποι αύξησης της συμμόρφωσης
.Β. Παπαευαγγέλου
Tags : 24/02/2018